گزارش گونه‌های جدید و جالب از تیره اویارسلام برای ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مؤسسه تحقیقات حفاظت و دفع آفات گیاهی، صندوق پستی 1454-19395، تهران-ایران

2 آکادمی علوم چک، انستیتو گیاهشناسی، جمهوری چک

چکیده

در بررسی نمونه‌های هرباریومی (هرباریوم ''IRAN'' و هرباریوم ''TARI'') و نمونه‌های تازه جمع‌آوری شده از مناطق مختلف کشور متعلق به جنس Bolboschoenusاز تیره Cyperaceae، گونه‌های B. planiculmis و B. schmidii به عنوان گزارش جدید برای محدوده فلور ایرانیکا معرفی می‌شوند. پراکنش جغرافیایی، رویشگاه و صفات متمایز کننده این دو گونه ارایه می‌گردد.


کلیدواژه‌ها


Amini Rad, M. 2003: Two new records of Cyperaceae family from Iran. -The Iranian Journal of Bot. 10(1): 31-34. Tehran.

Browning, J., Gordon-Gray, K.D. & Smith, S.G. 1997. Achene morphology and pericarp anatomy of the Type specimens of the Australian Bolboschoenus (Cyperaceae). -Australian Systematic Botany, 10: 49-58.

Browning, J. & Gordon-Gray, K. D. 2000: Patterns of fruit morphology in Bolboschoenus (Cyperaceae) and their global distribution. – S. African J. Bot. 66: 63–71.

Egorova, T. V. and Tatanov I. V. 2003: On systematic position of Bolboschoenus planiculmis and Bolboschoenus koshewnikowii (Cyperaceae). – Bot. Zhurn. 88 (4): 131–142. [In Russian with English summary].

Hroudová, Z., Zákravský, P., Ducháček, M. and Marhold, K. 2007: Taxonomy, distribution and ecology of  Bolboschoenus in Europe. -Ann. Bot. Fennici 44: 81–102.

Kukkonen, I. 1998. Cyperaceae. In: Rechinger, K.H. (ed.). Flora Iranica, no. 173. –Graz.

Tatanov I. V. 2003: Bolboschoenus schmidii (Cyperaceae), a new species to the flora of the Middle Asia. – Bot. Zhurn. 88 (2): 97–100. [In Russian with English summary].