مطالعه تشریحی برگ در جنس توکریوم (مریم نخودی) از خانواده نعناع در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل رشته زیست شناسی علوم گیاهی دانشگاه تهران.

2 دانشیار ، گروه زیست شناسی دانشگاه تهران.

3 دانشجوی دکتری ، گروه زیست شناسی دانشگاه تهران.

چکیده

در این تحقیق ساختار تشریحی برگ ١۱ گونه و زیر گونه از جنس مریم نخودی در ایران مطالعه شده است. مهمترین اختلاف ها در این بین به تعداد لایه های پارانشیم نردبانی و اسفنجی، ضخامت برگ، ضخامت کوتیکول در سطح فوقانی، اندازه سلول های اپیدرمی و تیپ های مختلف کرک مربوط می شوند. این صفات دارای ارزش تاکسونومیکی بالایی بوده، می توانند به عنوان ابزاری مفید برای جداسازی گونه های مختلف این جنس محسوب گردند.  

کلیدواژه‌ها


Diane, N., Jacob, C. & Hilger, H. H.: Leaf anatomy and foliar trichomes in Heliotropiaceae and their systematic relevance. -Flora. 198: 468-485.

Mabberley, D. J. 1997: The Plant-book, a portable dictionary of the vascular plants. 2nd ed.: 707 – Cambridge University Press.

Metcalf, C.R. & Chalk, L. 1957: Anatomy of the Dicotyledons, 2: 1041-1053. - Oxford at the Clarendon Press.

Navarro, T. & El Oualidi, J. 2000: Trichome morphology in Teucrium L. (Labiatae) a taxonomic review. -Anales Jardin Botanico De Madrid.57 (2): 277-297.

Rechinger, K. H. 1982: Teucrium L., Flora Iranica.150: 23-44 – Akademische Druck-U. Verlagsanstalt-Graz-Austria.