گزارش گونه .Calendula karakalensis Vass برای اولین بار از ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی پژوهش ، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس.

2 مربی ، هرباریوم دانشگاه فردوسی مشهد.

چکیده

گونه Calendula karakalensis از تیره کاسنی به عنوان یک گونه جدید از ایران (خراسان) گزارش می‌گردد. رویشگاه دقیق این گونه نیز بر اساس محل جمع‌آوری نمونه‌های هرباریومی ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها


Boissier, E. 1875: Calendula in Flora Orientalis 3: 416-419. -Basileae & Genevae.

Meikle R. D. 1975: Calendula in Davis P. H. Flora of Turkey vol.. 5: 170-172.- Edinburgh.

Parsa, A. 1949: Calendula in Flora de I' Iran 3: 320-322.- Tehran.

Rechinger, K. H. 1989: Compositae VII: Calendula in Rechinger, K.H. (ed.) Flora Iranica no. 164: 99-105. –Graz: Akademische Druck- und Verlagsanstalt.

Vasilchenko I. T. 1961: Calendula  in Schishkin B. K. & Bobrov, E. G. Flora of URSS 26: 857 – 861.-Moskva & Leningrad.