تشریح برگچه و محور برگ در گونه های ایرانی جنس گلسرخ به عنوان ابزاری تاکسونومیکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده زیست شناسی دانشگاه تهران.

2 دانشیار دانشکده زیست شناسی دانشگاه تهران.

3 دانشیار مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور.

4 مربی پژوهش مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور.

چکیده

در این  تحقیق برگچه و محور برگ  در14 گونه ایرانی جنس گلسرخ متعلق به 2 زیر جنس و 4 بخش مورد تشریح مقایسه ای قرار گرفته است. گونه های مورد بررسی عبارتند از:
Rosa  elymaitica , R. canina , R. muschata , R. persica, R. webbiana, R. beggeriana,  R. pimpinellifolia, R. foetida, R. pulverulenta, R. iberica , R. orientalis,  R. villosa , R. boissieri &   R. hemisphaeriaca.
 بر اساس مطالعات مرفولوژیکی جنس، 8 گروه در گونه R. canina تشخیص داده شد. از بین آنها، 5 گروه مورد مطالعه تشریحی نیز قرار گرفتند که اختلافاتی را نیز در ساختار تشریحی نشان داده‌اند. از میان 48 صفت انتخاب شده 17 صفت به عنوان صفات ثابت بین گونه ای در جداسازی گونه‌ها دارای ارزش تاکسونومیکی می باشد مانند: فیبر، تعداد ردیفهای پارانشیم نردبانی، زاویه بین دو نیمه پهنک، پارانشیم اسفنجی، شکل راشی، شکل گوشک ها و فاصله بین دو گوشک.

کلیدواژه‌ها


Akasaka, M. 2003: Karyotype analysis of wild Rose species belonging to septets B, C, and D by Molecular Cytogenetic Method. -Breeding Science 53:177-182.

Boissier E. 1872: Rosa in Flora Orientalis vol. 2: 669-689. –Genevae & Basiliae.

Bruneau A. 2007: Phylogenetic relationships in the genus Rosa: new evidence from chloroplast DNA sequences and an appraisal of current knowledge. -Systematic Botany 32(2): 366-378.

Grossi, C. & Raymond, O. 1998: Flovonoid and enzyme polymorphism and taxonomic organisation of Rosa sections: Carolinae, Cinnamomeae, Pimpinellifoliae and Synstylae. - Biochemical Systematics and Ecology 26: 857-871.

Holmgren, P. K., Holmgren, N. H. & Barnett, L. C. 1990: Index Herbariorum I: The Herbaria of the World, eighth ed.-Regnum Veg. 20.

Khatamsaz, A., 1992: Rosaceae in Assadi & al. Flora of Iran 6. –Tehran.

Metcalfe, C. R. & Chalk, L. 1957: Anatomy of Dicotyledons, vol. 2. pp. 539-551. –Oxford, England.

Mikanagi, Y. 2000: Anthocyanins in flowers of genus Rosa, sections Cinnamomeae(= Rosa), Chinenses, Gallicanae and some modern garden roses. - Biochemical Systematics and Ecology 26: 887-902.

Nilsson, ö. 1972: Rosa in P. H. Davis Flora of Turkey 4: 106-128. –Edinburgh.

Wissemann, V. & Ritz, C. M. 2005: The genus Rosa (Rosoideae, Rosaceae) revised: Molecular analysis of nrITS-1 and atpB-rbcL intergenic spacer (IGS) versus conventional taxonomy. -Botanical Journal of Linnean Society 147: 275-290.

Wissemann V. & Ritz C. M. 2007: Evolutionary patterns and processes in the genus Rosa (Rosaceae) and their implications for host-parasite co-evolution. -Plant Systematics and Evolution 266: 79-89.

Zielinski, J. 1982: Rosa in K. H. Rechinger Flora Iranica 152: 13-31. –Graz.

Akasaka, M. 2003: Karyotype analysis of wild Rose species belonging to septets B, C, and D by Molecular Cytogenetic Method. -Breeding Science 53:177-182.

Boissier E. 1872: Rosa in Flora Orientalis vol. 2: 669-689. –Genevae & Basiliae.

Bruneau A. 2007: Phylogenetic relationships in the genus Rosa: new evidence from chloroplast DNA sequences and an appraisal of current knowledge. -Systematic Botany 32(2): 366-378.

Grossi, C. & Raymond, O. 1998: Flovonoid and enzyme polymorphism and taxonomic organisation of Rosa sections: Carolinae, Cinnamomeae, Pimpinellifoliae and Synstylae. - Biochemical Systematics and Ecology 26: 857-871.

Holmgren, P. K., Holmgren, N. H. & Barnett, L. C. 1990: Index Herbariorum I: The Herbaria of the World, eighth ed.-Regnum Veg. 20.

Khatamsaz, A., 1992: Rosaceae in Assadi & al. Flora of Iran 6. –Tehran.

Metcalfe, C. R. & Chalk, L. 1957: Anatomy of Dicotyledons, vol. 2. pp. 539-551. –Oxford, England.

Mikanagi, Y. 2000: Anthocyanins in flowers of genus Rosa, sections Cinnamomeae(= Rosa), Chinenses, Gallicanae and some modern garden roses. - Biochemical Systematics and Ecology 26: 887-902.

Nilsson, ö. 1972: Rosa in P. H. Davis Flora of Turkey 4: 106-128. –Edinburgh.

Wissemann, V. & Ritz, C. M. 2005: The genus Rosa (Rosoideae, Rosaceae) revised: Molecular analysis of nrITS-1 and atpB-rbcL intergenic spacer (IGS) versus conventional taxonomy. -Botanical Journal of Linnean Society 147: 275-290.

Wissemann V. & Ritz C. M. 2007: Evolutionary patterns and processes in the genus Rosa (Rosaceae) and their implications for host-parasite co-evolution. -Plant Systematics and Evolution 266: 79-89.

Zielinski, J. 1982: Rosa in K. H. Rechinger Flora Iranica 152: 13-31. –Graz.