مطالعات تشریحی در جنس گلابی (Pyrus) در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زیست شناسی دانشگاه تهران.

2 دانشیار گروه زیست شناسی دانشگاه تهران.

3 استادگروه زیست شناسی دانشگاه تهران.

4 مربی پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان.

چکیده

در این مطالعه، ساختارتشریحی برگ و دمبرگ 10 گونه ایرانی از جنس گلابی متعلق به چهار بخش Pashia , Pyrus, Xeropyrenia, Argyromalonبه همراه یک گونه کاشته شده نزدیک  گونه Pyrus syriaca  ارائه می شود. این گونه هاعبارتنداز:
Pyrus kandevanica Gahreman & Khatamsaz, P. boissieriana Buhse, P. mazanderanica Schonbeck- Temesy, P. hyrcana Fedor, P. turcomanica Maleev, P. elaeagnifolia Pall., P. salicifolia Pall., P. oxyprion Woron, P. glabra Boiss., P. syriaca Boiss.
از بین 43 صفت آناتومیکی مورد بررسی32 صفت در افراد یک گونه که از نقاط مختلف جمع‌آوری شده بودند متغیر بودند, 7 صفت ثابت و تنها 4 صفت از نظر جداسازی گونه‌ها حایز اهمیت بودند. این صفات مهم عبارتند از تعداد و تراکم لایه های پارانشیم نردبانی، وجود پارانشیم نردبانی تحتانی و فاصله بین گوشک ها. بر اساس بررسی های انجام شده مشخص شد که صفات آناتومیکی ابزاری مفید برای جداسازی گونه‌های البرزی از گونه‌های موجود در زاگرس و همچنین جداسازی در سطح برخی از بخش‌ها می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


Browicz K., 1993: Conspect and chorology of genusPyrusL.- Arbor. Kornickie. 38: 17-33.

Browicz, K., 1972: Pyrus in Flora of Turkey (ed. Davis, P.H.), vol. 4: 160-168. -Edinburgh.

Dickison W. C, 2000, Integrative Plant Anatomy. - Harcourt Academic Press.

Campbell, C. S., Evans, R. C., Morgan, D. R., Dickinson, T. A. & Arsenault, M. P., 2007: Phylogeny of subtribe Pyrinae (formerly the Maloideae), Rosaceae): limited resolution of a complex evolutionary history. -Plant Syst. Evol. 266, 119-145.

Khatamsaz. M, 1992: Pyrus in M. Assadi & al. Flora of Iran no. 6: 181-200. –Tehran.

Linnaeus C., 1753: Species Plantarum, vol. 1: 479- 480. - London

Maleev, V. P. 1971: Pyrus in V. L. Komarov Flora of USSR, vol.9: 259- 274. Moskva & Leningrad.

Metcalfe, C. R. & Chalk, L. 1957: Anatomy of Dicotyledons, vol. 2. -Oxford, England.

Schönbeck-Temesy, E. 1969: Pyrus in K. H. Rechinger Flora Iranica, no.66: 27-36.- Graz- Austria

Rubtsov G. A., 1944: Geographical distribution of the genus Pyrus and trends of factors in its evolution. - Amer. Naturalist 78 no.777.

Terpo A., 1985, Studies on taxonomy and grouping of Pyrus species.- Feddes Repert. 96, 1-2; 73-87.