گونه‌ای شنبلیلة معطر به نام Trigonella caerulea از استان اردبیل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی ، گروه منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی.

2 مربی ،گروه زراعت دانشگاه محقق اردبیلی.

چکیده

گونة Trigonella caerulea  برای اولین بار از استان اردبیل گزارش می شود. این گیاه در مراحل مختلف فنولوژی در طبیعت بررسی شده و تصاویر دیجیتالی از قسمتهای مختلف آن تهیه گردیده است. این شنبلیله با داشتن میوة  کوتاه  به طول 6-4 میلی متر و با منقار کوچک به طول 3-2 میلی‌متر در انتهای نیام، از سایر گونه های شنبلیله متمایز می گردد. شمارش کروموزومی گونه در ایران برای اولین بار انجام گردید و گیاه دیپلویید با 16 n =2 بود.

کلیدواژه‌ها


Facciola. S. 1990: A Source Book of Edible Plants. -Kampong Publications.

Grossheim, A. A. 1952: Trigonella in Flora Kavkaza vol. 5: 168-17 .-Moskva & Leningrad.

Ivimey-Cookm, R. B. 1968: Trigonella inTutin & al. Flora Europaea  vol. 2: 150-152. –Cambridge at the University Press.

Rechinger, K. H. 1984: Trigonella in K. H. Rechinger Flora Iranica no. 157: 200-253. -Graz: Akadem

Web.2008, Geograpical Distribution Legumes of the world, Asia: Iran. On line:

http://www.ildis.org/LegumeWeb/6.00/geo/g188.shtml