گونه جدید Linaria boushehrensis از ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار.

2 استاد / پژوهش مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور.

3 استاد پژوهش مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور.

چکیده

گونه جدید (Linaria boushehrensis (Scrophulariaceae از ایران معرفی و شرح داده می‌شود. این گونه متعلق به بخش Diffusae  است و با گونه نزدیک خود Linaria albifrons  مقایسه می شود. گونه جدید با گونه مذکور در داشتن برگه‌های بلندتر، جام گل بلندتر،  مهمیز بلندترو همچنسن کپسول کوچک‌تر و داشتن الگوی متفاوت سلولهای سطحی دانه و کپسول تفاوت دارد.

کلیدواژه‌ها


Boissier, E. 1867: Scrophulariaceae in Flora Orientalis vol. 4: 297-492. -Genevae & Basileae.

Davis, P. H. 1982: Scrophulariaceae in P. H. Davis Flora of Turkey vol. 5: 458-748. -Edinburgh University Press.

Elisens, N. J. 1985: The systematic significance of seed coat anatomy among new world species of tribe Antirrhineae (Scrophulariaceae). -Systematic Botany 10: 282-299.

Hamdi, S. M. M., Assadi, M., Fallahian, F. & Maassoumi, A. A. 2005a: A new species of the genus Linaria (Scrophulariaceae) from Iran. – Iran. J. Bot. 11: 79-83.

Hamdi, S. M. M., Fallahian, F., Assadi, M. & Maassoumi, A. A. 2005b: Linaria khorasanensis (Scrophulariaceae), a new species from Iran. -Willdenowia 35: 299-304.

Hamdi, S. M. M., Assadi, M., Fallahian, F. & Maassoumi, A. A. 2006: Linaria mazandaranensis and Linaria golestanensis (Scrophulariaceae), two new species from Iran. – Iran. J. Bot. 11(2): 251-258.