مطالعه تشریحی – تاکسونومی جنس کنار در ایران

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اهواز

2 دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدس

چکیده

ساختار تشریحی برگ و ساقه در  گونه های جنس کنار که شاملZ. spina-christi, Z. jujuba,و Z. nummulariaمربوط به مناطق مختلف ایران می‌باشد از نظر ریخت‌شناسی و تشریحی مورد مطالعه قرار گرفت. شرح کامل مشخصات در هر گونه به همراه کلید شناسایی نیز برای تفکیک گونه‌ها ارائه می‌گردد.
 

کلیدواژه‌ها


Boissier, E. 1843: Diagnoses Plantarum Orientalium Novarum Series 1, 2: 5. –Genevae.

Browicz, K. 1977: Ziziphus in K.H. Rechinger Fl. Iraniaca 125: 4-9. –Graz.

Qaiser, M. & Nazimuddin, S. 1981: Ziziphus in Flora of Pakistan no.140: 9-17. –Islamabad.

Townsend, C. C. & Guest, E. 1980: Flora of Iraq Vol. 4, Part One: 432-437. –Baghdad.

Zarinkamar, F. 1993: Comparative foliar anatomy of xerophyte species from Iran.- Iranian Journal ofBotany, 6 (1): 153 – 168.

Zarinkamar, F. 1997, Anatomy – Ecology Studies of Astragalus Species (producers of gum tragagantin) in Iran, published by Research Institute of Forests and Rangelands, Teheran, Iran.