دو گونه جدید از جنس کوزینیا از تیره گل آفتابگران در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد پژوهش / مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور.

چکیده

در ضمن تدوین فلور ایران مربوط به جنس کوزینیا بخش سراتولوئیده تعداد دو گونه جدید برای علم گیاهی کشف گردید که در این مقاله کسب اعتبار می‌نمایند. یکی از گونه‌ها به نام Cousinia farimanensis نامگذاری می‌شود که از اطراف فریمان دراستان خراسان جمع‌آوری شده است. این گونه، به گونه C. concolor شباهت دارد که منطقه انتشار آن در شمال منطقه انتشار گونه جدید قرار گرفته است. علاوه بر این گونه جدید، با داشتن برگهای دورنگ در دو سطح و خصوصیات برگه‌های گریبانی با گونه اخیر تفاوت لازم را دارد. گونه دیگر به نام
 C. mehreganii نامگذاری می‌شود که با گونه C. euchlora قرابت دارد و در شمال منطقه انتشار گونه اخیر انتشار دارد. گونه جدید با همه گونه‌های بخش سراتولوئیده با داشتن برگه‌های گریبانی که به ناگهانی در قاعده پهن می‌شوند، متمایز می‌گردد. علاوه بر این در مقایسه با گونه خویشاوندش C. euchlora با داشتن کپه‌های بزرگتر، برگه‌های گریبانی بیشتر و میوه درشت تر به خوبی متمایز می‌گردد

کلیدواژه‌ها


Assadi, M 1989: Plan of the Flora of Iran. –Thehran.

Assadi, M. 2009: Four new species of Cousinia Cass. (Asteraceae) from Iran. –Iranian Journal of Botany 15 (1): 36-44.

Attar, F. & Ghahreman, A. 2006: A synopsis of sect. Cynaroides (Cousinia, Compositae), distribution patterns and diversity centers. –Rostaniha 7 (suppl. 2): 315-342.

Attar, F., & Djavadi, S. B., 2010: A taxonomic revision of Cousinia, sect. Cynaroides (Asteraceae, Cardueae) in the flora of Iran. -Iranian Journal of Botany 16 (1): 130-184.

Attar, F. & Mirtadzadini, M. 2009: Two new species of Cousinia Cass. sect. Pugioneferae Bunge (Asteraceae, Cardueae) from east and southeast of Iran 15 (2): 146-152.

Attar, F., Ghahreman, A., Mahdigholi, M., Sheidai, M., 2007: A synopsis of Cousinia sect. Serratuloides (Asteraceae) in Iran. -Novon, 17 (1): 1-7.

Bunge. A. 1865: Ubersichtliche Zusammenstellung der Arten der gattung Cousinia Cass. – Mem. Acad. Imper. Scienc. Petersb. 7-ser. 12 (2): 1-56.

Mehregan, I. & Assadi, M. 2009:  Cousinia sect. Argenteae (Asteraceae, Cardueae), a new section including a new species from NE Iran. – Willdenowia 39: 265-271.

Mehregan, I. & Kadereit, J. W. 2008: Taxonomic revision of Cousinia sect. Cynaroideae (Asteraceae, Cardueae). –Willdenowia 38: 293-362.

Rechinger, K. H. 1972: Cousinia Cass. in K. H. Rechinger Flora Iranica 90. –Graz.

Rechinger, K. H. 1979: Cousinia in Cynereae (Compositae) in K. H. Rechinger Flora Iranica 139a: 108-152. –Graz.

Tscherneva, O. V. 1962: Cousinia Cass. in B. K. Schishkin & E. G. Bobrov (eds.) Flora of the USSR27: 108-357. –Moskva & Leningrad.

Winkler, C. 1982: Synopsis Specierum generic Cousiniae Cass. – Acta Horti Petropolitani 12 (7):181-243.