کلیدواژه‌ها = No keywords
تعداد مقالات: 116
26. دو گونه جدید از جنس Cleome برای ایران

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1377، صفحه 215-216

فریده ثقفی خادم


27. یافته‌های جدید درباره جنس گون در ایران

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1377، صفحه 221-226

علی اصغر معصومی


28. بررسی جنس Caralluma در ایران

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1377، صفحه 255-258

محمود ضعیفی


29. گزارش گونه Scorzonera koelpinioides به عنوان گونه جدیدی برای ایران

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1377، صفحه 265-267

حسن دیانت نژاد؛ ولی اله مظفریان؛ سید رضا صفوی


30. مطالعات کروموزومی چهار گونه زعفران

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1377، صفحه 179-192

حسن ابراهیم زاده؛ عذرا صبورا؛ محمدرضا نوری دلوئی؛ سید محمود غفاری


31. استاد دکتر موسی ایرانشهر، پنجاه سال کار و تحقیق

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1377، صفحه 145-150

محمود موسوی


32. گزارش Lindenbergia indica به عنوان گونه جدید برای ایران

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1377، صفحه 231-233

محمود موسوی


33. مروری بر بخش Leucocercis از جنس Astragalus در ایران

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1377، صفحه 239-248

علی اصغر معصومی؛ مسعود رنجبر


34. ریخت‌شناسی دانه‌گرده جنس .Hyoscyamus L

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1377، صفحه 151-163

محبوبه خاتمساز؛ ابراهیم زنجیریان


35. مطالعات مقدماتی ترکیبات منوترپن در گونه ارس Juniperus polycarpos

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1373، صفحه 219-226

حسینعلی صدری؛ مصطفی اسدی


36. ریخت شناسی دانه‌گرده در گونه‌های جنس (Echiochilon (Boraginaceae در ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1373، صفحه 247-250

شاهرخ کاظم پور اصالو؛ محبوبه خاتم‌ساز


37. گزارش .Leontodon crispus Vill به عنوان گونه جدید برای ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1373، صفحه 255-256

باهره جوادی


38. گزارشی از فلور خزه‌ای شمال ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1373، صفحه 177-185

سعید شیرزادیان؛ ساروپ سودرشن کمار


39. گونه جدیدی از جنس مرزه Satureja ( Labiatae) از ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1373، صفحه 215-218

زیبا جم زاد


40. واحد رده‌بندی جدید و گزارش گونه‌های جدیدی از (Paracaryum (Boraginaceae از ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1373، صفحه 227-234

محبوبه خاتم‌ساز


41. گونه جدیدی از جنس گون (Astragalus L. ) در ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1373، صفحه 257-259

منیژه پاکروان؛ یاسمین ناصح؛ علی اصغر معصومی


42. مطالعاتی درباره فلور ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1373، صفحه 235-244

ولی‌اله مظفریان


44. دو گونه جدید از جنس گون(Astragalus) از ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1373، صفحه 251-254

علی اصغر معصومی؛ مسعود رنجبر مبارکه


45. گونه‌ها و اطلاعات جدیدی از جنس گون (Astragalus) در ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1373، صفحه 197-214

علی اصغر معصومی


46. گیاه Digera muricata ، جدید برای ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1373، صفحه 245-246

فریدون ترمه؛ محمود موسوی


47. گونه جدیدی از جنس Galium از ایران

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1372، صفحه 145-148

محمود موسوی؛ احمد قهرمان؛ فریده عطار


48. مطالعه جغرافیایی جنس گون در ایران (قسمت اول پراکندگی)

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1372، صفحه 1-136

علی اصغر معصومی


49. اعداد کروموزومی برخی از گونه‌های جنس درمنه (Artemisia) از ایران

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1372، صفحه 169-175

اختر توسلی؛ پوپک درخشنده پیکر


50. تشریح مقایسه‌ای برگ پنج گونه خشکی پسند در ایران

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1372، صفحه 153-168

فاطمه زرین کمر