کلیدواژه‌ها = Karyotype
تعداد مقالات: 16
1. بررسی کاریوتیپی و گزارش جدید عدد کروموزومی جنس Echinops L. از ایران

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 49-55

بهناز علیجانپور؛ هجرانه عزیزی؛ سیامک مشایخی مشایخی؛ مولود علیجانپور


3. مطالعات کروموزومی بر روی برخی گونه های ماشک (Vicia) در ایران

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 160-166

منیژه پاکروان؛ اختر توسلی؛ حبیب زارع؛ زهرا حسین زاده


4. گزارش کروموزومی سه گونه گیاهی از فلور ایران

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 165-168

فرزانه سادات قاسمی؛ عادل جلیلی؛ سعیده سادات میرزاده واقفی


5. بررسی کاریولوژیک برخی از گونه های .Onopordum L (تیره کاسنی) در ایران

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 152-157

الهام آقاباباییان؛ منیژه پاکروان؛ اختر توسلی


6. اعداد کروموزومی گونه‌های Ranunculus dolosus و Silene conoidea از ایران

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 61-63

فرزانه سادات قاسمی؛ عادل جلیلی؛ سعیده سادات میرزاده واقفی؛ سهیلا اشرافی


7. مطالعات سیتولوژیکی جنس . Clypeola L از خانواده شب بو در ایران

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 201-210

مریم کشاورزی؛ سوسن عباسیان؛ مسعود شیدائی


8. تغییر جایگاه رده بندی Astragalus remotiflorus subsp. nigrohirsutusبه سطح گونه بر اساس مطالعات ریخت شناسی و گزارش جدید کروموزومی

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 98-103

امیر برجیان؛ مصطفی اسدی؛ طاهر نژادستاری؛ علی‌ اصغر معصومی


9. بررسی آرایه‌شناسی جنس Cynosurus (Poaceae) در ایران

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 212-219

الهام رضایی؛ حجت‌الله سعیدی؛ محمد‌رضا رحیمی‌نژاد


10. گزارش جدید کروموزومی و مطا لعه کاریوتیپی چهار گونه گون ( .Astragalus L) در ایران

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 21-26

مسعود شیدایی؛ فرخ قهرمانی نژاد


11. گوناگونی کاریوتیپ و ویژگی ژنوم در پنج مانگرو تک‌لپه از ساحل اوریسا، هند

دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1382، صفحه 5-14

اس ینا؛ آنات باندهو داس


12. شمارش کروموزومی و بررسی کاریوتایپ 4 گونه اسپرس برای اولین بار از ایران

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1381، صفحه 181-185

فریدون انصاری؛ پریچهره احمدیان؛ عبدالرضا نصیرزاده؛ احمد حاتمی


13. تخمین سیتوفتومتری 4C DNA و تجزیه کاریوتیپ ده رقم شنبلیله II

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1381، صفحه 151-159

آنات باندهو داس؛ سوپراوا موهانتی؛ پرماندانا داس


14. تخمین سیتوفتومتری4C DNA و تجزیه کاریوتیپ ده رقم شنبلیله

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1380، صفحه 1-9

آنات باندهو داس؛ پرماناندا داس؛ اس موهانتی


15. بررسی سیتولوژیکی، مورفومتری و پروتئینی گونه‌های Solanum ایران

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1379، صفحه 187-208

مسعود شیدایی؛ مریم هنرور؛ محبوبه خاتم ساز


16. مطالعات کاریوتیپی برخی جمعیت‌ها‌ی گونه Bromus tomentellus

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1379، صفحه 287-298

حسین میرزایی ندوشن؛ علی‌رضا زبرجدی؛ قاسم کریم زاده