کلیدواژه‌ها = Persicaria
تعداد مقالات: 2
1. اعداد کروموزومی برای برخی از گونه‌های Persicaria (تیره علف هفت بند) از ایران

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 75-77

مریم کشاورزی؛ سمانه مسافری


2. بازنگری جنس علف هفت‌بند Polygonum L. sensu lato در ایران

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 159-174

ولی‌اله مظفریان