کلیدواژه‌ها = Iran
تعداد مقالات: 460
451. مطالعات اپیدرم برگ در گونه‌های جنس بنگ‌دانه در ایران

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1378، صفحه 81-90

احمد قهرمان؛ محبوبه خاتمساز؛ مریم گنجی کریمی


452. مطالعات کروموزومی بر روی برخی از گونه‌های جنس .Scorzonera L از ایران

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1378، صفحه 111-117

سید رضا صفوی


453. پراکندگی و مطالعات کروموزومی روی Cousinia بخش Sphaerocephalae

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1378، صفحه 49-54

سیده باهره جوادی؛ سید محمد غفاری


454. لیست از جلبک‌های دریایی سواحل خلیج فارس و دریای عمان ( استان هرمزگان)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1378، صفحه 131-162

جلوه سهرابی پور؛ رضا ربیعی


455. آرایه شناسی جنس Noaea در ایران

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1378، صفحه 23-33

مصطفی اسدی


456. بررسی ترکیبات ازت‌دار سمی در گون‌های کرک ساده ایران

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1378، صفحه 63-80

حسن ابراهیم زاده؛ وحید نیکنام؛ علی اصغر معصومی


457. سه گونه جدید از تیره Boraginaceae (گاو زبان) از ایران

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1378، صفحه 1-8

محبوبه خاتمساز


458. گزارش Rosularia subspicata به عنوان گونه‌ای جدید برای ایران

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1378، صفحه 9-11

خدیجه اخیانی


459. گزارش Atriplex semibaccata از ایران

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1378، صفحه 13-14

حمید هویزه؛ حسین صالحی؛ مهری دیناروند


460. گونه‌های جالب دیگری از جنس Astragalus بخش Hymenostegis در ایران

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1378، صفحه 35-41

علی اصغر معصومی؛ فرخ قهرمان نژاد