کلیدواژه‌ها = Iran
تعداد مقالات: 460
26. Silene capitellata و S. retinervis ((Caryophyllaceae گزارش‏های جدید برای ایران

دوره 23، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 91-97

عباس قلی پور؛ محمد امینی‌راد


27. مرور تاکسونومیکی گونه Scutellaria multicaulis در ایران

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 10-24

کیوان صفی خانی؛ زیبا جم زاد؛ حجت اله سعیدی


28. گزارش گونه جدیدی از Silene L. (تیره میخکیان) برای فلور ایران

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 25-27

ملیحه نجاتی عدالتیان؛ محمد رضا جوهرچی؛ فرشید معماریانی


29. مطالعه تاکسونومیک نمونه‌های خاک‌زی سیانوپروکاریوت‌های رشته‌ای فاقد هتروسیست از استان یزد، ایران

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 60-71

فریبا حکم اللهی؛ حسین ریاحی؛ ندا سلطانی؛ زینب شریعتمداری؛ محمد حسین حکیمی میبدی


30. Barbarea integrifolia DC. گونه گیاهی نادر در استان مازندران

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 28-30

کوروش کاوسی؛ طاهر نژاد ستاری؛ یونس عصری؛ رمضانعلی خاوری‌نژاد؛ حمید اجتهادی


31. سه گونه جدید از جنس گون (Astragalus) برای ایران

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-5

علی اصغر معصومی؛ ولی اله مظفریان؛ ایوب مرادی؛ علی باقری


32. تنوع کاریوتیپی در گونه های جنس ارغوان در ایران

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 56-59

سارا صادقیان؛ سید محسن حسام زاده حجازی؛ احمد حاتمی؛ عفت جعفری


33. مطالعات کروموزومی بر روی برخی گونه های ماشک (Vicia) در ایران

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 160-166

منیژه پاکروان؛ اختر توسلی؛ حبیب زارع؛ زهرا حسین زاده


34. معرفی گونه جدید Nannorrhops baluchestanica از خانواده خرما (Arecaceae) ازجنوب شرق ایران، بلوچستان

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 101-103

منصوره خداشناس؛ صدیقه یوسف نعنایی؛ بهمن پناهی


35. ویژگیهای تشریحی و ریخت شناسی Salvia candidissima Vahl. ssp. candidissima (تیره نعنا)، بعنوان گزارشی جدید برای فلور ایران

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 104-111

شهرام بهادری؛ علی سنبلی؛ زیبا جم زاد


36. مروری بر گونه .Acer monspessulanum L در ایران؛ گزارش یک زیر گونه جدید

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 121-124

طیبه امینی؛ حبیب زارع؛ بهمن علی‌زاده


37. تاکسونومی جنس .Paeonia L از تیره گل صد تومانی (Paeoniaceae) در ایران

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 75-78

مصطفی اسدی


38. مقایسه ویژگی های ریز ریخت شناسی اپیدرم سطح زیرین برگ و سطح دانه در دو سری از جنس .Crataegus L از تیره گلسرخیان (Rosaceae) و نقش تاگزونومیکی آن ها

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 126-137

بهنام حمزة؛ فریده عطار؛ محمد حسن عصاره؛ علی اصغر معصومی؛ شاهرخ کاظم پور اوصالو


39. Argemone جنسی جدید برای فلور ایران

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 79-81

منصور میرتاج الدینی؛ فرزانه اکبری؛ الهام حاتمی


40. گزارش یک عدد کروموزومی جدید و تنوع کاریوتیپ در Thymus transcaspicus Klokov.

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 59-64

مهدی مرادی،؛ وحیده ناظری جونقانی؛ محمدرضا حسندخت


41. یک گونه جدید ازجنس Helichrysum قبیله Gnaphalieae، تیره Asteraceaeاز ایران

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 8-10

پیمان رجایی؛ ولی اله مظفریان


42. مطالعات ریز ریخت شناسی کرک در جنس Marrubium L. ، تیره Lamiaceae در ایران و نقش عوامل محیطی بر گوناگونی آنها

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 39-58

مریم اهوازی؛ زیبا جم زاد؛ غلامرضا بلالی؛ حجت الله سعیدی


43. شمارش کروموزومی گونه های Frankenia hirsuta و Chenopodium foliosum در ایران

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 72-74

سعیده سادات میرزاده واقفی؛ عادل جلیلی،؛ فرزانه سادات قاسمی؛ سهیلا اشرافی


44. بررسی تاکسونومی جنس Lotus در ایران

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 16-20

نسترن جلیلیان؛ مصطفی نعمتی پیکانی؛ مصطفی اسدی


45. گزارش گونه جدیدی از Asparagus ، تیره Asparagaceae برای فلور ایران

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 30-32

سید محمد مهدی حمدی


46. بازنگری تیره Cuscutaceae در ایران

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 23-29

عفت جعفری؛ مصطفی اسدی؛ غلام عباس قنبریان


47. گونه Rosa kokanicaدر کوههای بینالود: گزارش جدیدی از تیره گل سرخیان برای فلور ایران

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 11-15

علی اصغر ارجمندی؛ حمید رضا شرقی؛ فرشید معماریانی؛ محمد رضا جوهرچی


48. گونه جدیدی از جنس Scorzonera، تیره Asteraceae از نطنز، ایران

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-5

سیدرضا صفوی


49. گزارش جدید گونه Sagina procumbens L.، تیره Caryophyllaceae از ایران

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 21-22

فاطمه فدایی


50. بررسی کاریولوژیک برخی از گونه های .Onopordum L (تیره کاسنی) در ایران

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 152-157

الهام آقاباباییان؛ منیژه پاکروان؛ اختر توسلی