نویسنده = احسان حسینی
تعداد مقالات: 1
1. آناتومی میوه جنس .Bupleurum L (کرفسیان) در ایران

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 51-70

فرخ قهرمانی نژاد؛ احسان حسینی؛ ولی الله مظفریان