نویسنده = فریده عطار
تعداد مقالات: 30
26. مطالعاتی بر جنس کوزینیا (خانواده کاسنی) در ایران

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1380، صفحه 55-62

فریده عطار؛ احمد قهرمان؛ مصطفی اسدی


27. دو گونه جدید و گزارش یک گونه جدید از جنس کوزینیا (بخش Cynaroideae ) از غرب ایران

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1379، صفحه 259-269

فریده عطار؛ احمد قهرمان


28. گزارشی از سه گونه گل‌گندم ( بخش Centaurea, sect. Cynaroideae ) از ایران

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1379، صفحه 299-302

احمد قهرمان؛ فریده عطار


29. معرفی دو گونه جدید و یک گونه نادر از جنس کوزینیا ( بخش Cynaroideae ) از ایران

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1378، صفحه 15-22

احمد قهرمان؛ فریده عطار


30. گونه جدیدی از جنس Galium از ایران

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1372، صفحه 145-148

محمود موسوی؛ احمد قهرمان؛ فریده عطار