نویسنده = بهرام زهزاد
تعداد مقالات: 2
1. گزارش دو گونه جدید از جنس Euphorbia برای فلور ایران

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 78-80

یاسمین ناصح؛ محمدرضا جوهرچی؛ بهرام زهزاد


2. بررسی پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر در برخی جمعیت‌های و گونه‌های Stipa L.

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1381، صفحه 127-133

سعیده عطائی؛ مسعود شیدایی؛ بهرام زهزاد؛ مصطفی اسدی